News‎ > ‎

Ježíšek dorazil o pár týdnů dříve. / Santa Claus arrived a few weeks earlier.

přidáno: 5. 12. 2013 3:49, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 2. 1. 2014 9:15 ]
   Když jsem se vrátil z práce domů, čekala mě u vchodu krabice. Pocházela ze zámoří a já pátral v paměti, co jsme to koupili do naší DC-9. Netrpělivě jsem ji odnesl do jídelny, kde jsem ji otevřel. Pomalu a opatrně jsem vyndával a vyndával a vyndával .... Každým okamžikem se mi zrychloval tep. Takového pokladu. Materiály, které nám zaslal kamarád Ala Chapmena (viz. níže), Gene, mně vyrazily dech. Pokochat se nad onou nádherou můžete zde

Genemu tímto veřejně velmi děkuji za jeho hodnotný dar. Vědomosti, které jsou ukryty v oněch publikacích, budeme dlouhá léta vstřebávat. Na uvedeném DVD je 480 MB dat, která nám pomohou při montáži našeho kokpitu. 

Díky Gene. 

Nyní zpět k Alovi Chapmanovi. Al je dnes v důchodu s mnoha vědomostmi, které získal během svě 10 leté služby u NWA jako mechanik. Světe, div se, ale v našem kokpitu byl mnohokrát. S dnes již naší DC-9 pojížděl, měnil na ní brzdy, pneumatiky, dokonce i motory. Když s touto prací po 10 letech skončil, stal se koordinátorem a technickým dozorem lidí, kteří tuto práci vykonávali. Tuto práci dělal dalších 24 let. Jsme velmi potěšeni, že se Al ozval, protože umí zodpovědět mnoho našich záludných otázek. Dokonce si všímá drobností, jako jsou výkyvy EGT při přepnutí na motorový generátor, které tam být nemají (Jindra je již zdárně odstranil). Jsme rádi, že ho můžeme přivítat v našem týmu, a věřím, že nám o sobě něco napíše sám. Také doufám, že budeme mít tu čest ho v příštím roce přivítat osobně u nás v České republice. 

Vítej Ale!

   When I returned home from work, a box had been waiting for me there. It came from the oversea and I tried to remember what we have bought for our DC-9. I eagerly took it to the dining room and opened it. Slowly and carefully, I was unwrapping and unwrapping and unwrapping.... Every each moment has speeded my pulse rate up. What a treasure. Materials from Al Chapmen’s friend (see below), Gene, took my breath away. You can admire that magnificence here.

I would like to thank publicly to Gene for his valuable gift. We will absorb knowledge hidden in those publications for many years. 480 megabytes of data on that DVD will help us to assembly our cockpit.

Thanks, Gene.

Back to Al Chapman. Nowadays Al is retired with a lot of knowledge he had gained during his 10 years of service at the NWA as a mechanic. Lo and behold but he was in our cockpit many times. With already our DC -9 he had taxied, changed the brakes, tires and even engines. After 10 years of this work he had became the coordinator and technical supervisor of technicians who had did the same work. He had remained at his position next 24 years. We are glad that Al has contacted us, because he can answer a lot of our tricky questions. He even notices such little details like EGT fluctuations within switching to the engine generator which should not be there (Jindra has already fixed it successfully). We are pleased to welcome him to our team and I hope he will write something about himself. I also believe that we will have the chance to personally welcome him here in the Czech Republic next year.

Welcome, Al


Petr Bílý

Comments