News‎ > ‎

October summary

přidáno: 4. 11. 2013 23:24, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 13:57 ]
   Je to již téměř měsíc, co jsem napsal poslední novinku na náš web. Může se zdát, že se v našem projektu nic neodehrává. Opak je však pravdou. Videa a fotografie na našem webu přibývají, jen k novinkám se nikdo nemá. Naváži tedy na poslední příspěvek, kde jsem Vás informoval o přenesení otáčivého momentu beran - výškovky do přední části kokpitu. Tento posun bylo potřeba udělat kvůli místu pro připojení převodovky a momentového serva pro karty FFB (Force Feedback). Převodovka dorazila a Rendou s Vojtou byla namontována na správné místo včetně momentového serva. Mezi tím jsem s Pavlem vyrazil do Brna do firmy SMC, kde nám pan Šigut přichystal malé překvapení. Kdo pečlivě sledujete náš projekt, víte, že jsme se rozhodli simulovat tlak v letové hladině, kde se letadlo během simulace bude nacházet a tento tlak přivést na veškeré přístroje, které pracují se statickým tlakem. Vzhledem k poměrně velkému tlakovému (resp. podtlakovému) rozsahu a velké přesnosti jsme strávili mnoho hodin s několika firmami (včetně těch velikých z USA). Nakonec se ukázalo, že brněnská firma SMC umí vyrobit přesně to, co potřebujeme. Nějaká videa z testů tlakových přístrojů, najdete v sekci videa. Nyní jsme ve fázi kalkulací a objednávky. Protože se blíží zima a Renda nechtěl mít DC-9 na zahradě, přivezli jsme ji v pátek večer zpět do Liberce. Protože jsme se nemohli dočkat a chtěli jsme zprovoznit force feedback na beranech, sešli jsme se s Jindrou a Pavlem v neděli v Liberci a pustili se do práce. Výsledek jsme chtěli natočit, ale potýkali jsme se s malým problémem (přenos z beran do FSX), který je již teoreticky vyřešen a já se pokusím zítra večer vše otestovat. Myslím, že se máte na co těšit. Momentové servo spolu s převodovkou je schopné vygenerovat takovou sílu, že potřebujete obě ruce a hodně síly k tomu, abyste berany přetlačili. Pokud je servo v módu bez odporu, síly v beranech jsou velmi, ale opravdu velmi realistické. Připojené karty FFB budou umět simulovat třes v beranech při pojíždění po dráze, pádovou rychlost, turbulence, vibrace při přístání a samozřejmě změnu sil v závislosti na výšce a rychlosti letu. Jednotlivé módy jsme si vyzkoušeli, ale spolupráci s FSX jsme zatím neviděli. Tak snad zítra večer se mi podaří zaslat nějaké video. 

Zatímco já s Pavlem jsme se toulali po Brně, Jindra dotáhl do konce 8 kousků motorových přístrojů. V sekci videí naleznete krásnou ukázku všech 8 přístrojů najednou. Je to pastva pro oči. Pavel dokončil kompletní sadu 4 rádií (2 x NAV a 2 x COM). Funkcionalitu všech čtyř můžete taktéž vidět ve videích. V odkazech na fotografie naleznete novou sekci "Přehled postupu / Progress overview" V ní naleznete fotografie přístrojů. Ty, které jsou ohraničeny zeleně jsou již 100% hotové a připravené na montáž do letadla. Oranžové (žluté) jsou ty, které se již podařilo zprovoznit a víme jak na ně, ale nejsou ještě ve finálním stádiu. Tedy stále se na nich pracuje, či se dopisuje SW k ovládání, atp. Tyto obrázky budeme pravidelně aktualizovat a vy tak můžete mít rychlou představu o tom, co je již hotové a kolik nám toho ještě zbývá do konce.
Na závěr si dovolím poděkovat Rendovi s Vojtou za excelentní zámečnickou, někdy až hodinářskou práci. Za těch pár týdnů se podařilo:

 • Postavit kokpit na pořádný rám, aby ho bylo možné bez poškození zvedat ještěrkou.
 • Natahat veškerá lanka z pedestálu do zadní části, kde bude snímací zařízení poloh jednotlivých pák.
 • Opravit pedály tak, aby je bylo možné nezávisle posouvat a pracovaly tak, jak mají
 • Opravit táhla křidélek tak, aby berany fungovaly synchronně
 • Opravit a zprovoznit parkovací brzdu
 • Opravit a zprovoznit cross feed a fire lever, aby vše pracovalo jak má
 • Kompletně odstrojit pojistkovou skříň a přidělat ji za záda kapitána
 • Zprovoznit okna, která se dají snadno otevírat a zavírat
 • Opravit posuvy sedaček a domontovat dorazy.
 • Připravit berany na použití motoru a FFB karet
 • Dodělat drobnosti, které chyběly (kryty, konektory na sluchátka, atp.)

Kluci, ještě jednou, veliké díky!

Petr Bílý


   It's been almost a month since I wrote the last news of our web site. It might seem that nothing happened in our project. Contrary is the true. Videos and pictures on our site are being added, only nobody has done the news. Thus I will follow on the last post, when I have informed you about the handle of yokes torque - the elevator into the front of the cockpit. It was needed to be done because of the space for the wire connection of gearbox and torque servo for the FFB card (Force Feedback).

Gearbox has arrived, Renda and Vojta installed it into the right place including torque servo. In the meantime, I went with Pavel to Brno to visit Co. SMC, where Mr. Sigut has prepared a little surprise. Who carefully follows up our project knows that we decided to simulate the pressure at the flight level, where the plane will be during the simulation, and transfer this pressure to all devices which work with static pressure.

 

Due to rather large pressure (or under pressure) range and considerable accuracy we have spent many hours of consultancy with several factories (including those large from the U.S.).  Eventually it appeared that the SMC can create exactly what we need. Some videos of the tests of pressure equipment can be found in the video section. Currently we are calculating and preparing the order. Because the winter is coming and Renda does not want to keep the DC-9 in the garden, we brought it back to Liberec on Friday night.

 

Because we could not wait and we wanted to install FFB on the yokes, we have met with Jindra and Pavel in Liberec on Sunday and went to the work. We wanted to shoot the result but we have had to cope with a small problem (handling from yokes to FSX), which has been theoretically solved and I'll try to test everything tomorrow night. I think you have something to look forward. Torque servo together with the gearbox is able to generate such kind of power that you have to use both hands and a lot of strength to over-push the yokes.

 

When the servo is in the mode without resistance the forces in yokes are very, very realistic. Attached FFB cards will be able to simulate tremble in yokes throughout taxi, stall speed, turbulence, and vibration during landing, and of course change of the powers depending on altitude and airspeed. We have tried each mode, but we did not see the interaction with FSX yet. Hopefully tomorrow I can add some videos.

 

While I and Pavel were in Brno, Jindra has accomplished 8 pieces of engine devices. In the video section you can find beautiful demonstration of all 8 devices at once. It's a sight for the gods. Pavel has completed a full set of 4 radios (2 x NAV and 2x COM). You can also see the functionality of all 4 in the video. In links to the pictures you find a new section "Přehled postupu / Progress overview" where are the pictures of devices. Those which are highlighted in green are 100% completed and ready for installation in the cockpit. Orange (yellow) are those which have already been configured and we know how to work with them, but they are not in the final stage yet. Therefore they are still in the process or the SW to control the devices is finishing up etc. We will update these pictures regularly and you can have a quick idea of what has been done and what remains to us to the end.

 

In conclusion, I would like to thank Renda and Vojta for excellent fitting work, sometimes almost watchmaking.

In these few weeks we managed to:
Built the cockpit on a proper frame, make it possible to be lifted without the risk of damage by lifter.
Cabling from the pedestal to the rear where will be the scanning device of positions of each lever.
Fix the pedals that they can be independently moved and worked the way they should.
Fix the aileron pushrods such a way that the yokes operate synchronously
Fix and run the parking brake
Fix and run cross feed and fire lever that everything works as it should
Completely dismantle the fuse box and attach it behind the Captain seat
Fix the windows that are easy to open and close
Fix the seat shifts and fit up the seat stops
Prepare yokes for the engine and FFB cards usage
Finish the little things which were missing (covers, headset jacks, etc.).

Guys, once again, many thanks!


Petr Bílý

Comments